Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Tin tức: Tổng cục Hải quan nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu giá tính thuế phục vụ triển khai VNACCS/ VCISHệ thống quản lý thông tin giá tính thuế là bộ phận quan trọng của hệ thống phần mềm nghiệp vụ Hải quan.  Nâng cấp hệ thống  quản lý giá tính thuế sẽ đáp ứng mô hình xử lý tập trung cấp Tổng cục, hoàn thiện các chức năng của phần mềm và chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu những thay đổi về quy mô tổ chức, chức năng nhiệm vụ đồng thời quá trình triển khai phát sinh những yêu cầu quản lý từ nghiệp vụ.
Hệ thống khi nâng cấp được tích hợp với các hệ thống thông tin đã triển khai và đảm bảo khả năng kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACC/VCIS. 
Những phần nâng cấp sẽ bao gồm:  
- Bổ sung nghiệp vụ quản lý giá tính thuế mới phát sinh theo thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010;
- Bổ sung mẫu biểu báo cáo theo yêu cầu nghiệp vụ mới phát sinh;
- Xây dựng mới chức năng đảm bảo kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS theo mô hình xử  lý tập trung;
- Nâng cấp quy tắc nghiệp vụ lớp giao diện đảm bảo triển khai xử lý thông tin tập trung cho nhiều Chi cục, Cục Hải quan;
- Nâng cấp lớp dịch vụ (Service) đảm bảo triển khai xử lý thông tin tập trung cho nhiều Chi cục, Cục Hải quan;
- Nâng cấp cơ sở dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ trong cơ sở dữ liệu triển khai xử lý thông tin tập trung cho nhiều Chi cục, Cục Hải quan;
- Chuyển đổi dữ liệu giá tại các cục Hải quan tỉnh, thành phố về xử lý tập trung tại Tổng cục Hải quan.


( Theo TCHQ)


0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com