Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Dự án Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi): Bổ sung cụ thể những trường hợp miễn thuế

(HQ Online)- Để phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tế, khuyến khích sản xuất xuất khẩu (SXXK), dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã bổ sung một số trường hợp cụ thể được miễn thuế, chuyển từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra, giám sát hàng đông lạnh TNTX. Ảnh: T.BÌNH 
 
Chuyển nguyên liệu SXXK sang đối tượng miễn thuế
Ban soạn thảo phân tích, theo quy định tại khoản 1d, Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK hiện hành, thì nguyên liệu, vật tư NK để SXXK thuộc đối tượng tạm nộp thuế, sau khi XK sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu này sẽ được hoàn lại thuế; máy móc thiết bị NK để phục vụ sản xuất hàng XK phải nộp thuế NK. Tuy nhiên, Luật cũng quy định hàng hóa NK để gia công sau đó XK sản phẩm gia công thuộc đối tượng miễn thuế (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị). Về bản chất kinh tế thì hai trường hợp này giống nhau, đều là hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK, không tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng chế độ thuế, chế độ quản lý hải quan áp dụng khác nhau. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, Ban soạn thảo đã tham khảo điểm E3 (phần định nghĩa) Phụ lục F Công ước Kyoto và kinh nghiệm quốc tế một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Pakistan cho thấy nguyên liệu, vật tư NK để SXXK được áp dụng chế độ miễn thuế. 

Vì vậy, để khuyến khích SXXK, đơn giản thủ tục hành chính trong việc thu nộp và hoàn thuế (tương tự như phương thức quản lý đối với hàng gia công XK) tại khoản 7, Điều 15 dự thảo Luật đã chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để SXXK từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.

Miễn thuế cho một số hàng hóa thuộc chế độ TNTX, TXTN có thời hạn
Theo quy định tại Luật thuế XK, thuế NK hiện hành về miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập-tái xuất hoặc tạm xuất-tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định nhưng chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau. 

Qua thực tế thực hiện cũng đã phát sinh một số trường hợp cũng thuộc chế độ tạm nhập, có cùng bản chất với các hàng hóa này nhưng chưa thuộc đối tượng miễn thuế, như: Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, tạm xuất để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập-tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam.  

Hay như máy móc, thiết bị  tạm nhập-tái xuất để phục vụ thử nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm. Hàng hóa  tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập để bảo hành, sửa chữa theo thỏa thuận với thương nhân nước ngoài. Hoặc phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập theo phương thức quay vòng không phải thanh toán. 

Trong khi đó, theo định nghĩa tại Chương 1 Phụ lục G của Công ước Kyoto thì: “tạm nhập” là thủ tục hải quan mà theo đó một số loại hàng hoá đưa vào biên giới hải quan một cách có điều kiện có thể được miễn toàn bộ thuế hoặc một phần thuế NK và các loại thuế khác; ví dụ hàng hoá phải được NK phục vụ cho mục đích đặc biệt và phải được tái xuất trong một khoảng thời gian nhất định mà không được thay đổi hàng hoá trừ khi những khấu hao thông thường do nguyên liệu làm nên sản phẩm. Tại điểm 22 thực hành khuyến nghị Phụ lục chuyên đề G Công ước Kyoto cũng khuyến nghị các loại hàng hóa tạm nhập-tái xuất trên cần được miễn thuế XNK. 

Mặt khác, theo cam kết với EU và sắp tới là TPP thì hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập có thời hạn đều thuộc đối tượng miễn thuế. 

Do vậy, để thống nhất áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập có thời hạn nhất định, phù hợp với các cam kết quốc tế, dự thảo Luật đã bổ sung các loại hàng hóa trên vào đối tượng được miễn thuế NK, bao gồm: Hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật; máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định, phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài; 

Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập-tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam;  

Hàng hóa tạm nhập-tái xuất hoặc tạm xuất-tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán hàng hóa;

Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập-tái xuất, hoặc tạm xuất-tái nhập để chứa hàng hóa XK, NK.

Miễn thuế hàng mẫu, hàng có trị giá tối thiểu
Theo phân tích của Ban soạn thảo, Luật Thuế XK, thuế NK hiện hành chưa quy định về việc miễn thuế XK, NK đối với các trường hợp hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu. Riêng đối với hàng mẫu, Điều 17 quy định thuộc đối tượng xét miễn thuế nhưng quy định chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau và lợi dụng gian lận thương mại. Luật hiện hành cũng chưa quy định miễn thuế đối với ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp như ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu, gây khó khăn vướng mắc trong thực hiện. Theo Chuẩn mực 4.13 và Chuẩn mực 4.24 Chương 4 của Công ước Kyoto sửa đổi (Chuẩn mực này quy định: Để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại quốc tế, luật pháp các quốc gia nên quy định không thu thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu). 

Ngoài ra, theo cam kết trong TPP, Việt Nam sẽ thực hiện không thu thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu; miễn thuế cho hàng hóa là hàng mẫu, ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp.

Do đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, phù hợp với các cam kết quốc tế, dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã bổ sung quy định tại khoản 5, khoản 10 Điều 15 về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp tối thiểu; hàng mẫu, phim, ảnh, mô hình để làm mẫu có giá trị nhỏ, ấn phẩm quảng cáo theo số lượng quy định để tạo thuận lợi cho người khai hải quan và người nộp thuế đơn giản thủ tục hành chính khi hàng hóa XNK có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu và phù hợp với Chuẩn mực 4.13 và Chuẩn mực 4.24 Chương 4 của Công ước Kyoto sửa đổi cũng như dự kiến phải cam kết tại Hiệp định TPP và Hiệp định Việt Nam - EU.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) cũng bổ sung quy định về miễn thuế đối với một số trường hợp: Hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới trong định mức quy định của Thủ tướng Chính phủ (khoản 3); giống cây trồng, vật nuôi NK (khoản 12); nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo (khoản 14); hàng hóa NK để sử dụng trực tiếp cho địa bàn có điều kiện về kinh tế-xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng theo quy định của Chính phủ (khoản 17); hàng hóa XK, NK để bảo vệ môi trường (khoản 19); trường hợp đặc biệt để bảo đảm an ninh, chính trị hoặc vì mục đích công cộng do Thủ tướng Chính phủ quyết định (khoản 23).
Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung quy định hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế (khoản 4), chuyển hàng hóa kinh doanh TNTX từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế (điểm e khoản 9).

(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Luật Thuế XK, NK (sửa đổi): Nhiều quy định thông thoáng với dệt may

(HQ Online)- Tại Hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) tổ chức tại TP.HCM ngày 7-8, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đồng tình với dự thảo và có nhiều góp ý xác đáng.
Theo dự thảo Luật Thuế XK, NK, nguyên phụ liệu NK thuộc diện miễn thuế. Ảnh: T.H 
 
Theo bà Đặng Phương Dung, Phó Tổng Thư kí Hiệp hội Dệt may Việt Nam, việc sửa Luât thuế XK, NK là cần thiết để kịp thời khắc phục những bất cập của Luật thuế XK, NK hiện hành, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Dự thảo lần này đã bổ sung thêm phần các biện pháp phòng vệ thuế để thực sự thể hiện quan điểm bảo vệ thị trường, bảo vệ nhà sản xuất trong nước.

Về Nhóm vấn đề về miễn thuế, hoàn thuế, Hiệp hội đánh giá cao quan điểm tính thuế của Bộ Tài chính, đặc biệt vấn đề chuyển hàng hoá là nguyên liệu vật tư NK để sản xuất XK từ đối tuợng hoàn thuế sang đối tuợng miễn thuế. Đây chính là biện pháp khuyến khích các DN nói chung và trong đó là các DN dệt may nói riêng tìm các biện pháp để tăng đơn hàng FOB, nhằm mang lại thêm giá trị gia tăng của sản phẩm thay vì phần lớn là gia công đơn thuần như hiện nay, tăng sức cạnh tranh của DN Việt Nam. Đây cũng là quy định phù hợp với Công ước Kyoto. 

Việc ngành Hải quan chuyển từ kiểm tra trước sang hậu kiểm đối với hàng hoá NK như Bộ Tài chính/ngành thuế đang áp dụng đối với việc thu thuế GTGT, thu nhập DN hiện hành, với Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tập trung hiện nay, các doanh nghiệp dệt may cho rằng hoàn toàn tin tưởng là quy định thông thoáng nhưng cơ quan Hải quan, thuế vẫn có thể thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước, có thể phát hiện và áp dụng các biện pháp chế tài đúng mức đối với các DN có những hành vi vi phạm pháp luật thuế nói chung và thuế XNK nói riêng như gian lận, trốn thuế, chây ỳ thuế.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp dệt may đề nghị Bộ Tài chính cần nghiên cứu và có quy định tránh kiểm tra chồng chéo giữa cán bộ thuế và cán bộ hải quan khi kiểm tra thuế tại DN. Bởi vì, hiện tại các DN phản ánh cán bộ thuế ngoài việc kiểm tra các chi phí, chứng từ, thuế của DN thì cũng đã và đang kiểm tra rất kỹ việc sử dụng nguyên phụ liệu NK cả gia công và SXXK.

Bên cạnh đó, cần có quy trình, cách thức kiểm tra cụ thể; tập huấn nghiệp vụ hậu kiểm cho cán bộ hải quan, cán bộ thuế để có thể đảm bảo hiểu và đánh giá khách quan, tránh chủ quan, cảm tính, gây khó cho DN.

Quan điểm chỉ tính thuế và thu thuế khi DN đổi mục đích sử dụng sang tiêu thụ trên thị trường trong nước là hoàn toàn đúng đắn. Điều này sẽ đảm bảo đối xử công bằng giữa các DN, và đảm bảo nguyên tắc chỉ thu thuế khi hàng hoá đã được đưa ra tiêu thụ, phát sinh nghĩa vụ thuế đối với DN, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan cũng như giảm đi các thủ tục xin hoàn thuế, không thu thuế của DN và thực sự đồng bộ với đổi mới của Luật Hải quan 2014.

Tương tự đối với quy định chuyển hàng hoá kinh doanh TNTX từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế. Tuy nhiên, đối với quy định về điều kiện “Bảo đảm bằng hình thức đặt cọc hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng”, nên áp dụng quản lý rủi ro, ưu tiên những DN tuân thủ tốt pháp luật hải quan, đã hoạt động XNK từ 2 năm trở lên, thường xuyên làm thủ tục XNK hàng hoá qua cửa khẩu…(giống như đang áp dụng cho DN được hưởng ân hạn thuế NK 275 ngày hiện nay, vì một trong những điều kiện để DN được hưởng là DN không có nợ đọng thuế) để khuyến khích các DN tự giác thực hiện tốt pháp luật hải quan, thuế.

Trong dự thảo Điều 11  về miễn thuế, các DN đề nghị bổ sung các trường hợp: Hàng thay thế, không phải thanh toán cho hàng bị hỏng, mất, kém chất lượng được miễn thuế; Hàng XK thuế suất bằng 0% hoặc thuộc diện miễn thuế, do một số lí do nhất định (chất lượng không đảm bảo, chậm giao hàng…) bị trả lại, DN Việt Nam được phép nhập khẩu không phải tính thuế (nếu là loại có thuế NK) để giảm thiểu thiệt hại cho DN; trường hợp này DN sẽ phải nộp thuế GTGT khi tiêu thụ tại thị trường nội địa trên cơ sở giá hoá đơn bán hàng (thường là hàng không phù hợp yêu cầu của thị trường Việt Nam nên giá bán rất thấp, chủ yếu là để giảm thiểu thiệt hại của DN).

Về thời hạn nộp thuế, Hiệp hội đồng tình với Dự thảo đưa quy định ưu tiên về thời gian nộp thuế cho các DN thuộc diện ưu tiên. Tuy nhiên, đề nghị nên mở rộng đối tượng được hưởng quy định ưu tiên  cho các DN tuy chưa phải là diện ưu tiên. chẳng hạn, các DN  thực hiện tốt pháp luật hải quan, hàng hóa XNK thường xuyên được phân luồng Xanh cũng được hưởng ưu tiên về thời gian và cách nộp thuế theo thời hạn để giảm thiểu khối lượng thủ tục nộp thuế cho DN, giảm thời gian thông quan hàng hoá, tăng sức cạnh tranh của DN.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

JICA tiếp tục hỗ trợ hệ thống VNACCS cho Việt Nam

(HQ Online)- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, bắt đầu từ tháng 8-2015, JICA sẽ tiếp tục tài trợ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường tính hiệu quả của Hệ thống Thông quan hàng hóa tự động của Việt Nam (VNACCS)”.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc (đứng thứ 3 từ phải qua) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo triển khai hệ thống VNACCS/VCIS tại Hải quan Hải Phòng (Tháng 4 năm 2014). Ảnh: Thái Bình. 
 
Theo cơ quan này, dự án nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động hiệu quả của hệ thống VNACCS/VCIS và là Dự án Hợp tác Kỹ thuật tiếp nối cho Dự án Thúc đẩy hải quan điện tử tại Việt Nam kết thúc vào hôm nay (31-7). 

Theo đánh giá của JICA, thời gian qua, Dự án Hợp tác Kỹ thuật đã hỗ trợ về công tác vận hành hệ thống VNACCS/VCIS, như xây dựng hệ thống pháp luật cần thiết, nâng cao năng lực người sử dụng hệ thống. Trong đó, hỗ trợ nâng cao năng lực cho hơn 10.000 công chức làm việc trong ngành Hải quan và 15.000 người hoạt động trong khối DN. 

Từ khi hệ thống được đưa vào vận hành, VNACCS/VCIS đã hoạt động ổn định và góp phần tạo thuận lợi thương mại ở Việt Nam, xấp xỉ 99% số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đã được thực hiện thông qua VNACCS. Trong năm đầu tiên triển khai (từ 1-4-2014 đến 31-3-2015), có tổng số 56.000 DN đã nộp tờ khai thông qua hệ thống, tổng số tờ khai vào khoảng 6,74 triệu lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 271,5 triệu USD. 

Một cuộc khảo sát do Tổng cục Hải quan (TCHQ) kết hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành tại một chi cục thuộc Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 10- 2014 đã chứng minh rằng với việc áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS, thời gian thông quan nhập khẩu và xuất khẩu trung bình đã giảm xuống 18% và 58% so với năm trước, giúp tiết kiệm chi phí trong thương mại quốc tế đối với DN. 

Tuy nhiên, JICA cho rằng hiện tại không phải tất cả các chức năng/nghiệp vụ của VNACCS/VCIS đã được đưa vào vận hành, do đó, cả phía cơ quan Hải quan và DN đều có những yêu cầu cải tiến cho hệ thống này. Do vậy, để vận hành hệ thống một cách hiệu quả, đồng thời tạo thuận lợi thương mại bằng cách áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan nhằm tránh thất thoát thuế Dự án Hợp tác Kỹ thuật tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề này nhằm hướng đến nâng cao hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS.

Theo JICA, bắt đầu từ tháng 8-2015, JICA tiếp tục tài trợ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường tính hiệu quả của Hệ thống VNACCS”. Theo đó, Dự án Hợp tác Kỹ thuật tiếp theo dự kiến sẽ được hoạt động từ tháng 8-2015 đến tháng 6-2018. Trong đó, Dự án Hợp tác Kỹ thuật tiếp theo dự kiến sẽ đạt được 3 kết quả: Xác định các hoạt động định hướng trong tương lai để tăng cường khả năng ứng dụng hệ thống VNACCS/VCIS; Tinh giản và nâng cao hoạt động kiểm tra sau thông quan và Tăng cường năng lực nghiệp vụ quản lý rủi ro của các công chức hải quan.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com