Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

17 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của dự án VNACCS/VCIS

17 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của dự án VNACCS/VCIS


1. Hoàn thiện thiết kế chi tiết phần mềm đầu cuối; thiết kế chi tiết cơ chế một cửa; thiết kế kỹ thuật EDI.
2. Xây dựng nghiệp vụ sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống.
3. Đào tạo, tập huấn người sử dụng.
4. Xây dựng các bảng dữ liệu tập trung (CFS).
5. Hoàn thiện cơ sở pháp lý.
6. Hình thành bộ máy quản lý, vận hành hệ thống.
7. Rà soát và kiến nghị sắp xếp lại dây chuyền thông quan phù hợp với hệ thống VNACCS/VCIS.
8. Tiến hành đăng ký người sử dụng.
9. Thành lập bộ phận hỗ trợ giải đáp.
10. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin.
11. Thiết lập môi trường vận hành bên trong trung tâm dữ liệu.
12. Tích hợp hệ thống.
13. Chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống VNACCS/VCIS.
14. Kiểm tra hệ thống.
15. Chạy thử hệ thống.
16. Vận hành chính thức hệ thống.
17. Tổ chức tuyên truyền tới các đối tượng mục tiêu.

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com