Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Quản lí giá trong VNACCS

Theo Tiểu Nhóm thanh toán (Nhóm làm việc về VNACCS/VCIS), trong VNACCS sẽ có một số thay đổi về công tác quản lí giá (thay đổi về Tờ khai trị giá; kiểm tra trị giá và phương thức kiểm tra giá) của cơ quan Hải quan.

 

Về Tờ khai trị giá, thay vì 6 mẫu tờ khai trị giá tương ứng với 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế như hiện hành, trong VNACCS, Tờ khai trị giá được sửa đổi theo hướng chỉ còn 2 mẫu: Mẫu 1 - áp dụng cho phương pháp trị giá giao dịch; mẫu 2 - áp dụng cho các phương pháp còn lại và các trường hợp đặc biệt. Để thực hiện điều này cần thay thế Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa XNK và hướng dẫn khai báo; Thông tư 163/2009/TT-BTC ngày 13-8-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định 30.
Đối với kiểm tra trị giá khai báo, hiện nay, Hải quan Việt Nam đang áp dụng ở cả 2 khâu là thông quan và sau thông quan. Trong VNACCS, về cơ bản sẽ chỉ thực hiện hoạt động nghiệp vụ này tại khâu sau thông quan. Theo đó, sẽ chuyển việc kiểm tra, tham vấn trị giá từ thông quan sang khâu phúc tập tại trụ sở cơ quan Hải quan, mọi việc liên quan được tiến hành như kiểm tra chi tiết hồ sơ tại khâu thông quan hiện hành. Thực hiện thay đổi này đòi hỏi việc xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí, sắp xếp lại nguồn lực phù hợp để đảm bảo cho việc kiểm tra trị giá tại khâu sau thông quan (lực lượng cán bộ phúc tập, lực lượng xử lí thông tin giá, cán bộ điều tra giá…).
Liên quan đến kiểm tra giá, theo quy định hiện hành Tờ khai trị giá là bộ phận không tách rời của tờ khai NK, người khai hải quan khai báo tờ khai trị giá và nộp cho cơ quan Hải quan cùng với tờ khai NK (trừ một số trường hợp). Nhưng trong VNACCS quy định kiểm tra giá được thay đổi theo hướng thu hẹp đối tượng phải khai tờ khai trị giá tương tự như Hải quan Nhật Bản đang áp dụng, tuy nhiên sẽ có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế Việt Nam (đưa thêm một số trường hợp có rủi ro về giá vào đối tượng phải khai tờ khai trị giá…). Theo sự thay đổi này, cần sửa quy định về hồ sơ hải quan như: Tờ khai trị giá không phải là chứng từ bắt buộc phải nộp cùng tờ khai NK đối với mọi lô hàng NK, chỉ nộp tờ khai trị giá đối với một số trường hợp nhất định.
Ngoài ra, thực hiện phương thức kiểm tra giá theo VNACCS còn cần sửa đổi một số quy định liên quan trong các văn bản hiện hành như: Điều 23, 24, 25, 26 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15-12-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK; sửa các quy định về kiểm tra, tham vấn giá có liên quan; sửa các quy định liên quan về phúc tập. Đặc biệt, cần xây dựng chế tài xử lí vi phạm nếu trường hợp cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan thu thập được các bằng chứng về gian lận trong khai báo trị giá của người khai hải quan.

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com