Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Chỉ thị của Tổng cục trưởng về việc đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc

Chỉ thị của Tổng cục trưởng về việc đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4388/CT-TCHQ
Hà Nội, ngày  1 tháng 8 năm 2013
CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng
Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc

Được sự nhất trí của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam “Dự án xây dựng, triển khai hải quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS) với thời gian thực hiện từ tháng 3/2012 đến 3/2014.
Mục tiêu của Dự án là nhằm chuyển giao cho Hải quan Việt Nam hệ thống tự động hóa đang được Cơ quan Hải quan và các cơ quan chính phủ của Nhật Bản áp dụng trong lĩnh vực quản lý hải quan cũng như thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Nhật Bản. Hệ thống được chuyển giao cho phía Việt Nam sẽ trở thành công cụ hữu hiệu hỗ trợ Hải quan Việt Nam cũng như các cơ quan chính phủ khác có liên quan triển khai thành công Cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo cam kết của Chính phủ Việt Nam trong khu vực; tạo thuận lợi thương mại, đầu tư tại Việt Nam cũng như tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước về hải quan nói riêng.
Việc Hải quan Việt Nam làm chủ Hệ thống VNACCS/VCIS là đòi hỏi và cũng là quyết tâm chính trị rất cao từ Lãnh đạo Chính phủ đến Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Do thời gian triển khai dự án rất ngắn và khẩn trương, để làm chủ được hệ thống, một trong những giải pháp quan trọng là tổ chức đào tạo thành công thực hiện thông quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS.
Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch đào tạo cho người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS theo Quyết định số 192/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2013. Đến nay, công tác đào tạo đã kịp thời phổ cấp kiến thức tổng quan về Hệ thống VNACCS/VCIS cho tất cả lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tham mưu, nghiệp vụ trong toàn Ngành, góp phần nâng cao nhận thức chung về việc triển khai hệ thống.
Tuy nhiên, để có thể làm chủ thực sự Hệ thống VNACCS/VCIS, đòi hỏi cán bộ, công chức hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan phải hiểu sâu sắc, đầy đủ về quy trình, nghiệp vụ của hệ thống. Do đó, hơn lúc nào hết, công tác đào tạo thực hiện thông quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS cần phải được đẩy mạnh và thực hiện quyết liệt hơn nữa.
Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Tổng cục trưởng chỉ thị như sau:
1.   Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS có trách nhiệm:
-   Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo cho người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS theo Quyết định số 192/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
-   Tập trung tối đa đào tạo, xây dựng được đội ngũ chuyên gia cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có đủ năng lực để tổ chức triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS trong toàn quốc.
-   Chuyển giao toàn bộ công nghệ, kiến thức, bí quyết về Hệ thống VNACCS/VCIS cho các đơn vị chức năng trong toàn Ngành trước khi Dự án VNACCS/VCIS kết thúc.
-   Điều phối, theo dõi, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ công tác đào tạo về Hệ thống VNACCS/VCIS của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
2.   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm:
-   Tập trung thành lập đội ngũ chuyên gia của đơn vị mình về Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo đủ năng lực để hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình có liên quan đến Hệ thống VNACCS/VCIS thông qua việc cử chuyên gia tham gia các lớp đào tạo về Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục tổ chức.
-   Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam khẩn trương thành lập đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, tập huấn về Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo đủ năng lực đào tạo lại cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành và các đối tượng liên quan sau khi Dự án VNACCS/VCIS kết thúc. 
3.   Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
-    Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục, chủ động và phối hợp chặt chẽ với Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục để xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo một cách hiệu quả, khoa học cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.
-    Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VCIS tại đơn vị mình và coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố dành ưu tiên cao nhất và tập trung xây dựng được đội ngũ chuyên gia về Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo đủ năng lực triển khai thành công hệ thống tại đơn vị.
-    Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, đơn vị trực thuộc quán triệt cho cán bộ, công chức chủ động, tích cực, linh hoạt tiếp cận quy trình nghiệp vụ tương lai, tham gia nghiên cứu và tập huấn các cơ chế chính sách mới một cách nghiêm túc, toàn diện và đầy đủ để vận hành hệ thống.
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra tại Chỉ thị này.
Trong quá trình thực hiện, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ, định kỳ hàng tháng báo cáo Tổng cục trưởng về việc thực hiện Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
-    Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-    Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để t/h);
-    Lưu: VT, TCHQ (3b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Ngọc Túc
 (Nguồn: www.customs.gov.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com