Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Điểm mới về quản lí vận chuyển hàng hóa XNK trong VNACCS

 Theo Tiểu Nhóm hàng hóa (Nhóm làm việc về VNACCS/VCIS), việc quản lí vận chuyển hàng hóa XNK trong VNACCS sẽ thực hiện theo quan điểm: Vấn đề liên quan đến thủ tục thực hiện theo hướng “gộp các quy trình hiện tại thành một quy trình nhằm đơn giản hóa, chuẩn hóa để áp dụng CNTT; thủ tục này cũng được thiết kế để hỗ trợ tối đa công tác giám sát, quản lí”.

Vấn đề về giám sát hàng hóa, sẽ đòi hỏi việc tăng cường trách nhiệm của các bên tham gia (người XNK, người vận chuyển, kinh doanh, dịch vụ kho, bãi…).

Các bên tham gia thực hiện việc quản lí theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa XNK phải được phép của cơ quan Hải quan và thực hiện theo đúng các thủ tục quy định. Hoạt động này sẽ được cơ quan Hải quan giám sát bằng hệ thống CNTT. Vấn đề quản lí được đẩy mạnh áp dụng CNTT trong tất cả các khâu và tất cả các bên tham gia (cơ quan Hải quan; người NK, người vận chuyển, người kinh doanh kho, bãi…).

Từ quan điểm trên sẽ dẫn đến phương thức quản lí mới (trong VNACCS) ở tất cả các khâu về thủ tục; giám sát và quản lí. Cụ thể, về thủ tục, thực hiện cấp phép vận chuyển bảo thuế (OLC) tại cơ quan Hải quan quản lí hàng hóa đi; việc di chuyển/vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực có chung một thủ tục khai báo OLC. Đối với NK (hàng hóa đưa vào kho của nhà máy gia công/SXXK/chế xuất) việc khai OLC được kết hợp với khai báo đưa vào sản xuất (khai IM) tại cơ quan Hải quan nơi đi hoặc khai OLC tại hải quan nơi đi, khai IM tại hải quan nơi quản lí nhà máy; đối với hàng XK sẽ có thủ tục khai XK kết hợp với khai OLC.

Về lĩnh vực giám sát: Nguyên tắc của vấn đề này thực hiện theo 3 nội dung: (1) - DN vận chuyển tự quản lí; (2) - cơ quan Hải quan kiểm tra rồi giao cho DN vận chuyển tự quản lí; (3) - cơ quan Hải quan kiểm tra, giám sát đến khi hàng đến đích. Yêu cầu trong quy trình này là “khai báo thời gian đi, đến (dự kiến) của hàng hóa khi khai OLC; khai báo hàng hóa đã khởi hành (khai BOA); khai báo hàng hóa được vận chuyển đến đích (BIA)”.

Công tác quản lí: Có sự tham giá của các bên vào Hệ thống để báo cáo, phản hồi…; áp dụng quản lí rủi ro trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của DN, rủi ro của mặt hàng…; áp dụng cơ chế bảo lãnh (thuế) khi thấy cần thiết và tương đương số tiền thuế phải nộp; hàng hóa được cấp OLC nhưng không đến đích đúng thời gian được duyệt thì các lô hàng sau (của DN đó) phải nộp thuế ngay.

(Theo HQOnline)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com